BẢNG A

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016 

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

BẢNG B

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

BẢNG C

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

BẢNG D

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

BẢNG E

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

BẢNG F

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016

ĐỒ HỌA: Đội hình, trang phục 24 đội dự Euro 2016