Bayern vs Arsenal: Có đi có lại mới toại lòng nhau