Chuyện Ro gầy - Ro béo

Đêm qua ở xứ Paris
Có anh Ro béo cùng đi hội hè
Ro gầy lại khá màu mè
Vừa chạy vừa cố vuốt ve cỏ mềm
Ro béo ngứa mắt quát liền
Điệu đà như vậy làm nên trò gì?
Tôi thật xấu hổ quá đi...