Dân gian có truyện truyền đời
Võ Tòng giết hổ trên đồi Cảnh Dương
Ngày nay Hùm xám nhiễu nhương
Tác oai tác quái, bốn phương làm trùm
Giáo sư quyết chí giết hùm
Giương  cao nòng pháo bắn bùm bùm chiu...

Khi Wenger mơ mộng