Martial United

Tên tôi là Mã Tiến Anh
Tuổi tròn 19, học hành giỏi giang
Tôi yêu màu đỏ huy hoàng
Nên học ở lớp Van Gan làm thầy
Thầy tôi vẫn bảo rằng mày
Lấy vợ sớm quá thì cày làm sao?
Năm ngoái có thằng Phan Cao
Làm thầy khổ sở như Tào Tháo vây
Nên thầy hy vọng rằng mày
Đừng ham sắc dục, có ngày nát bươm
Tôi cười bảo thầy trả lương
Cho 36 củ tươm tươm em mừng
Sau hồi trống giục tùng tùng
Tôi vào cuộc chiến, phá từng vòng vây
Hôm qua cho đến hôm nay
Ngày mai cho đến sau này vẫn tôi
Gánh team Quỷ đỏ mãi thôi
Thua thì khó chứ hòa, tôi có liền.