Người nước ngoài và nước ta đều là tài không đợi tuổi 

Mỗi người có một sở trường
Anh bắt gôn giỏi, tôi nhường cho anh
Tôi giỏi vê khoản công thành
Nên ra quán net, tay nhanh phá đồn.