Tôi kể người nghe chuyện Việt Nam
Bị thông ba phát đến lụi tàn
Cơ sự chỉ vì ta non kém 
Lại hay sợ hãi trước Thái Lan... 

Việt Nam vs Thái Lan và chuyện bây giờ mới kể