Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy 
Tôi chợt buồn đứng lại nơi này
Và tự hỏi bao giờ ta thắng Thái?
Đã bao đời chúng ta thất bại
Mà chẳng hề hỏi lỗi tại ai
Tại ông Vê hay tại cái tai?
Nghe đủ chuyện mà biết đâu phải trái.... 

Tạm biệt Miura