1. Teerasil Dangda (Thái Lan) 
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

2. Sergio van Dijk (Indonesia)  
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

3. Chananan Pombuppha (Thái Lan)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

4. Nathan Burns (Australia)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

5. Tana Chanabut (Thái Lan)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

6. Fazrul Nawaz (Singapore)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

7. Chan Vathanaka (Campuchia)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

8. Zulham Zamrun (Indonesia)
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

9. Tim Cahill (Australia) 
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng

10. Amri Yahyah (Malaysia) 
Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á: Mỏi mắt tìm Công Phượng