Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho

Chùm ảnh: Diego Costa ném áo bib vào ông thầy Mourinho 

VIDEO COSTA NÉM ÁO VỀ PHÍA MOURINHO