I - Giao dịch tại Điểm (Quầy) giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

1.Đại lý/Người nộp tiền thực hiện mua hạn mức bán hàng bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản(trường hợp Đại lý có tài khoản tiền gửi tại Vietinbank) tại Điểm (Quầy) giao dịch của Vietinbank.

2.Khi thực hiện mua hạn mức bán hàng, Đại lý/Người nộp tiền thông báo cho giao dịch viên ngân hàng sử dụng dịch vụ thu hộ hạn mức bán hàng xổ số tự chọn cho Vietlott.

3. Chứng từ nộp tiền mua hạn mức bán hàng, bao gồm: Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi và đính kèm Bảng kê mua hạn mức bán hàng.

4. Hướng dẫn lậpGiấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi và Bảng kê mua hạn mức bán hàng:

4.1. Hướng dẫn lập Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi:

a) Phần nội dung bên chuyển/nộp tiền: Ghi thông tin của Đại lý/Người nộp tiền.

b) Phần nội dung bên nhận: Ghi các thông tin của Vietlott

- Tên tài khoản/Tên đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam.

- Số tài khoản: 10201 000 2573032.

- Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hà Nội.

- Số tiền: Tổng số tiền mua hạn mức cho (các) điểm bán hàng.

- Nội dung: Nộp tiền mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn theo bảng kê.

(Lưu ý: số tiền trên Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền phải bằng tổng số tiền của các Điểm bán hàng trên Bảng kê mua hạn mức bán hàng).

- Ví dụ:

+ Mẫu giấy nộp tiền(trường hợp nộp tiền mặt)

Hướng dẫn mua hạn mức bán vé xổ số tự chọn Mega 645

 

hoặc

+ Mẫu Ủy nhiệm chi(trường hợp chuyển khoản):

 Hướng dẫn mua hạn mức bán vé xổ số tự chọn Mega 645

4.2. Hướng dẫn lập Bảng kê mua hạn mức bán hàng:

- Bên nhận: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam.

- Số tài khoản: 10201 000 2573032.

- Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hà Nội.

- Số tiền: Tổng số tiền mua hạn mức cho (các) điểm bán hàng.

- Nội dung: Nộp tiền mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn theo bảng kê.

-Mã số điểm bán hàng: theo quy định tại Phụ lục 3, Hợp đồng đại lý.

- Số tiền: Số tiền mua hạn mức bán hàng cho từng Điểm bán hàng.

(Lưu ý: Tổng số tiền trên Bảng kê mua hạn mức bán hàng phải bằng số tiền trên Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền).

- Ví dụ: Mẫu Bảng kê mua hạn mức bán hàng:

Hướng dẫn mua hạn mức bán vé xổ số tự chọn Mega 645

5. Số tiền tăng hạn mức bán hàng cho Điểm bán hàng.

- Số tiền tăng hạn mức bán hàng cho Điểm bán hàng là số tiền Vietlott thực nhận.

- Phí giao dịch ngân hàng (nếu có) do Đại lý chịu (Lưu ý: để đảm bảo nộp đúng số tiền mua hạn mức bán hàng theo quy định của Hợp đồng đại lý, Đại lý trả phí giao dịch ngân hàng riêng).

6. Thời gian tăng hạn mức bán hàng cho Điểm bán hàng:

- Hạn mức bán hàng của Điểm bán hàng được tự động tăng ngay sau khi Vietlott nhận được tiền.

Lưu ý:

Để đảm bảo kịp thời tăng hạn mức bán hàng, Đại lý/Người nộp tiền phải:

+ Thông báo cho giao dịch viên ngân hàng sử dụng dịch vụ thu hộ hạn mức bán hàng xổ số tự chọn cho Vietlott.

+ Ghi đúng mã số điểm bán hàng.

 
II. Giao dịch từ ngân hàng khác hệ thống VietinBank

1. Đại lý có thể thực hiện chuyển khoản để mua hạn mức bán hàng từ ngân hàng khác hệ thống Vietinbank về tài khoản của Vietlott tại Vietinbank.

2. Trường hợp chuyển khoản từ ngân hàng khác hệ thống Vietinbank, Đại lýphải lập ủy nhiệm chi cho từng Điểm bán hàng(Nếu Đại lý thực hiện mua hạn mức bán hàng cho nhiều điểm bán hàng cùng một lúc, Đại lý vẫn phải lập từngủy nhiệm chi cho từng điểm bán hàng).

3. Chứng từ nộp tiền mua hạn mức bán hàng: Ủy nhiệm chi.

4. Hướng dẫn lập Ủy nhiệm chi mua hạn mức bán hàng:

- Phần nội dung bên chuyển khoản: Ghi thông tin Đại lý.

- Phần nội dung bên nhận tiền: Ghi thông tin của Vietlott

+ Tên tài khoản/Tên đơn vị nhận tiền: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam.

+ Số tài khoản: 10201 000 2573032.

+ Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hà Nội.

+ Số tiền: số tiền mua hạn mức cho điểm bán hàng.

+ Nội dung: Mã số điểm bán hàng.

(Lưu ý: tại phần Nội dung chỉ ghi duy nhất Mã số điểm bán hàng; Đại lý phải yêu cầu giao dịch viên ngân hàng nhập chính xác mã số)

- Ví dụ:

+ Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank:

Hướng dẫn mua hạn mức bán vé xổ số tự chọn Mega 645

+ Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank:

Hướng dẫn mua hạn mức bán vé xổ số tự chọn Mega 645

5. Số tiền tăng hạn mức bán hàng cho Điểm bán hàng.

- Số tiền tăng hạn mức bán hàng cho điểm bán hàng là số tiền Vietlott thực nhận.

- Phí giao dịch ngân hàng (nếu có) do Đại lý chịu (Lưu ý: để đảm bảo nộp đúng số tiền mua hạn mức bán hàng theo quy định của Hợp đồng đại lý, Đại lý trả phí giao dịch ngân hàng riêng).

6. Thời gian tăng hạn mức bán hàng cho Điểm bán hàng:

- Hạn mức bán hàng của Điểm bán hàng được tăng ngay sau khi Vietlott nhận được tiền.

Lưu ý:

Để đảm bảo kịp thời tăng hạn mức bán hàng, Đại lý/Người nộp tiền phải:

+ Lập riêng ủy nhiệm chi cho từng Điểm bán hàng.

+ Ghi đúng mã số điểm bán hàng.

+ Chuyển khoản tiền trước 15h các ngày làm việc.

III. Quy định về số tiền mua hạn mức bán hàng.

1. Số tiền mua hạn mức bán hàng lần đầu cho một thiết bị đầu cuối: tối thiểu 70.000.000 đồng.

2. Số tiền mua hạn mức bán hàng các lần tiếp theo cho một thiết bị đầu cuối: tối thiểu 30.000.000 đồng/ 1 lần mua hạn mức bán hàng.