Mou về dẫn dắt Mờ U
Mata đau khổ gọi bu khóc hờn
Bu dỗ: Thôi nín đi con
Về quê cày ruộng, bu còn con trâu.